Chef’s Scotch egg, garlic mayo

Chef’s Scotch egg, garlic mayo

£7